Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slug-abed /'slʌgə,bed/  

  • Danh từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) người hay dậy trưa, người lười biếng