Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slow-down /'sləʊdaʊn/  

  • Danh từ
    sự giảm hoạt động sản xuất
    a slow-down in the dairy industry
    sự giảm hoạt động sản xuất trong ngành công nghiệp bơ sữa