Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slouchingly /,slaʊt∫iŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] xo vai uể oải