Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slouchiness /'slautʃinis/  

  • Danh từ
    dáng đi thõng xuống; dáng (ngồi...) thườn thượt