Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slouch hat /,slaʊt∫'hæt/  

  • mũ mềm vành cụp xuống