Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ about, around) óc ách
  nước óc ách vỗ vào thành bồn tắm
  sữa óc ách trong chai
  làm tung tóe
  làm tung tóe nước vôi ra khắp sàn
  đánh (ai)
  slosh somebody on the chin
  đánh ai vào cằm
  slosh about (around) [in something]
  lội bì bõm
  trẻ con lội bì bõm trong những vũng nước
  slosh something onto something
  quét (vôi, nước sơn…) một cách cẩu thả
  quét vôi cẩu thả lên tường

  * Các từ tương tự:
  sloshed