Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slop-shop /'slɔpʃɔp/  

  • Danh từ
    cửa hàng bán quần áo may sẵn rẻ tiền