Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slop-seller /'slɔp,selə/  

  • Danh từ
    người bán quần áo may sẵn rẻ tiền