Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slop-room /'slɔprum/  

  • Danh từ
    phòng phân phát quần áo chăn màn cho lính thuỷ (trên tàu)