Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slop-pail /'slɔp,peil/  

  • Danh từ
    thùng đựng nước tiểu; thùng đựng nước bẩn (trong phòng ngủ)