Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slop-basin /'slɔp,beisn/  

  • Danh từ
    chậu đựng nước cặn (ở bàn ăn)