Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slogger /'slɒgə[r]/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    người đánh (ví dụ bóng trong môn cricket)
    người làm việc quần quật