Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slipperwort /'slipəwə:t/  

  • Danh từ
    (thông tục) cây huyền sâm