Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slipperiness /'slipərinis/  

  • Danh từ
    sự trơn (đường đi…)
    sự ma mãnh, sự lắt léo
    tính nan giải