Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slip-road /'sliprəʊd/  

  • Danh từ
    (Mỹ access road)
    đường nhánh (dẫn vào hay dẫn ra khỏi một xa lộ)