Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slip-over /'slipəʊvə[r]/  

  • Tính từ
    [mặc] chui đầu (áo)
    Danh từ
    áo chui đầu