Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slip-knot /'slip nɒt/  

  • Danh từ
    nút thòng lòng