Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slip-cover /'slip kʌvə[r]/  

  • Danh từ
    tấm phủ, vải phủ (trên ghế bành, trên đi-văng…)