Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slip-coach /'slipkoutʃ/  

  • danh từ
    toa xe cắt thả (để cắt lại ở ga mà đoàn tàu không dừng)