Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slip-carriage /'slip,kæridʤ/  

  • danh từ
    toa xe cắt thả (để cắt lại ở ga mà đoàn tàu không dừng)