Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slinkiness /'sliŋkinis/  

  • Danh từ
    kiểu cách õng ẹo
    sự bó sát người (nói về quần áo)