Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slink-butcher /sliɳk,butʃə/  

  • Danh từ
    người bán thịt súc vật đẻ non