Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có thực chất, bạc nhược, mềm yếu