Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dong dỏng, thon thon, thanh thanh