Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] mảnh mai
    một người thân hình mảnh mai