Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sliminess /'slaiminis/  

  • Danh từ
    sự bùn lầy nhầy nhụa
    (khẩu ngữ) sự bất lương; thói xu nịnh; sự đạo đức giả