Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    máy thái (cắt) mỏng
    beet slicer
    máy thái củ cải