Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slice-bar /'slaisbɑ:/  

  • Danh từ ((như) slice)
    que chọc lò
    xẻng xúc xỉ than
    xẻng rán (của nhà bếp)