Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slice of life /,slais əv'laif/  

  • mảnh đời thực