Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • quá khứ của slay
  Động từ
  (Mỹ cách viết khác slue)
  slew something round
  xoay cái gì rất nhanh sang hướng khác, quay
  tôi không điều khiển nổi chiếc xe nữa và nó quay nhanh sang hướng khác
  Danh từ
  (số ít)
  slew of something
  (Mỹ, khẩu ngữ)
  lô, đống, lượng lớn
  a whole slew of problems
  một lô vấn đề

  * Các từ tương tự:
  slewness