Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sleeping policeman /,sli:piŋpə'li:smən/  

  • Danh từ
    ụ giảm tốc (xây ngang đường để khiến lái xe phải giảm tốc độ)