Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sleeping partner /'sli:piŋpɑ:tnə[r]/  

  • Danh từ
    (Mỹ silent partner)
    hội viên hùn vốn (không tham gia quản trị)