Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] buồn ngủ
    [một cách] yên tĩnh, [một cách] ít nhộn nhịp