Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sleeper /'sli:pə[r]/  

 • Danh từ
  người ngủ
  a good sleeper
  người ngủ ngon
  a light sleeper
  người ngủ tỉnh
  (Mỹ tie) tà-vẹt (đường sắt)
  toa nằm; giường ngủ (trong toa xe nằm)
  vòng tai (để duy trì lỗ đeo hoa tai ở tai)
  (Mỹ, khẩu ngữ) vở kịch (cuốn sách, người….) thành công bất ngờ