Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sleep-walking /'sli:p,wɔ:kiɳ/  

  • Danh từ
    (y học) sự ngủ đi rong, sự miên hành