Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sleep-walker /'sli:p,wɔ:kə[r]/  

  • Danh từ
    (y học)
    người mộng du