Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (khẩu ngữ)
  ăn nằm lang chạ
  sleep in
  (Mỹ) như lie in
  vào cuối tuần tôi có dịp được ngủ dậy trưa
  ngủ ngay tại chỗ làm việc
  người trông nhà ngủ ngay tại chỗ làm việc
  sleep something off
  ngủ cho qua (chứng gì)
  ngủ cho qua cơn nhức đầu
  sleep it off
  ngủ cho dã rượu
  sleep on something
  (không dùng ở thể bị động)
  để ngay hôm sau hãy quyết định, gác đến hôm sau
  không cần quyết định ngay bây giờ; sao anh không về đi và gác việc đó đến hôm sau?
  sleep out
  ngủ ở ngoài(không phải ở nhà)
  không ngủ ở nơi làm việc(người làm…)
  một quản gia không ngủ ở nơi làm việc
  sleep through something
  (không dùng ở dạng bị động)
  ngủ say mặc dù có tiếng động lớn
  mặc dù có cơn sấm sét ầm ầm, anh vẫn ngủ say
  sleep together; sleep with somebody
  ăn nằm với nhau; ăn nằm với ai (mà không phải là vợ chồng)