Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ+ (sleeky) /'sli:ki/
  bóng, mượt
  mỡ màng béo tốt (gà, chim...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khéo, ngọt xớt (lời nói, thái độ)
  Ngoại động từ
  làm cho bóng, làm cho mượt