Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slapstick /'slæpstik/  

  • Danh từ
    trò vui nhộn, trò hề tếu

    * Các từ tương tự:
    slapstick comedy