Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slapjack /'slæpdʤæk/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bánh kẹp, bánh xèo