Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slaphappy /'slæp,hæpi/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    cẩu thả vô trách nhiệm