Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slap-up /'slæpʌp/  

  • Tính từ
    (Anh, khẩu ngữ)
    ngon tuyệt trần (bữa ăn)
    một bữa ăn ngon tuyệt trần tại một hiệu ăn đắt tiền