Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slap-bang /slæp'bæɳ/  

  • phó từ
    thình lình, đột nhiên
    mạnh mẽ, dữ dội; ầm ĩ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ẩu, bừa; liều lĩnh