Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slantwise /'slɑ:ntwaiz/  

  • Phó từ
    như slantingly