Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slantways /'slɑ:ntweiz/  

  • phó từ
    nghiêng, xiên, chéo; xếch