Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ, Phó từ
    hết sức ầm ĩ; dữ dội
    lơ đễnh; cẩu thả