Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slag-heap /'slæghi:p/  

  • Danh từ
    đống xỉ (ở nhà máy…)