Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slack-baked /'slæk'beikt/  

  • Tính từ
    nướng non (bánh mì)
    (nghĩa bóng) non nớt