Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    môn thể thao nhảy từ trên máy bay và rơi tự do lâu cho đến khi có thể an toàn mở dù