Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ)
    người khuân vác (hành lý cho khách, ở sân bay)